Analysis: Dogville Essay

Words: 30927
Pages: 124

Resumé
I denne projektrapport foretages en analyse af filmen Dogville, 2003, instrueret af Lars von Trier. Ved premieren og i den debat, filmen vakte, blev den karakteriseret som anti-amerikansk, moralsk, religiøs m.m. Projektet er udarbejdet ud fra den tese, at Dogville er en film med en meget kompleks form, hvilket gør det svært at tage den til indtægt for bestemte holdninger. I analysen undersøges denne tese, og i diskussionen holdes filmens form op imod dens indhold. Rapporten konkluderer, at filmen er udpræget formbevidst, og at de temaer, den præsenterer, er underlagt dette. Filmen er en æstetisk provokation. Analysen er eksemplificeret, men ikke gennemført dokumenteret, hvorfor rapportens forfattere tillader sig at anbefale
…show more content…
Og ligesom i litteraturen kan fortællingen på film skifte mellem forskellige fortællende instanser, der til sammen udgør den form1, der formidler fortællingens indhold2. Hvordan styrer disse instanser tilsammen tilskuerens afkodning af filmens fortælling? Hvad er det for et blik på verden, beskueren tilbydes ved at se en variation af sig selv og sin egen verden på skærmen? Og er der overhovedet tale om ét blik? Disse spørgsmål har motiveret vores valg af emne.

1.2 Emnevalg og problemfelt
Vi havde ved projektarbejdets start et ønske om at arbejde med et analyseobjekt, som anvender den filmiske fortælleform utraditionelt, for derved at sætte fokus på netop filmens fortælleform. Derfor har vi valgt Dogville. Den er radikalt anderledes og eksperimentel i sit udtryk i forhold til den
”1. en måde at være skabt på og se ud på” (Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 2001: 430) ”2. det der fremstilles el. behandles i fx bøger, film, undervisning, foredrag” (Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 2001: 644)
2 1

5

traditionelt fortællende film, hovedsagelig da den som sagt kun foregår på én scene og har meget få kulisser. Det kan let slås fast, hvor Dogville foregår, nemlig i USA, men det er sværere at slå fast, hvad der foregår i filmen. Ved premieren i Cannes i 2003 udløste Dogville interessante diskussioner om både sine formmæssige og tematiske forhold. Det blev diskuteret, om Dogville