Essay on English a

Words: 889
Pages: 4

GRAMMA NOTES

1. Mrs Ugwu is not happy in the small town and would had preferred to stay in the capital Lagos where the family used to live.
Korrekt sætning: Mr. Ugwu is not happy in the small town and would have preferred to stay in the capital
Lagos where the family used to live.
Forklaring: Der er valgt en forkert verbalform af to have. Da mådesudsagnsordet (modalverbet) would allerede er finit (bøjet) kan det ikke sættes sammen med endnu et finit (bøjet) verbum (udsagnsord) i det samme verballed (udsagnsled). Hjælpeverbet to have skal derfor være i navneform (infinitiv).

2. In Lagos life was more comfortably and the children were happier.
Korrekt sætning: In Lagos life was more comfortable and the children were happier.
…show more content…
To launch er regelmæssigt, og der tilføjes derfor endelsen -ed.

1b

Gradbøjningsmønstre for tillægsord (adjektiver) på engelsk:
Tillægsord (adjektiver) lægger sig til og siger noget om navneord (substantiver). Disse kan gradbøjes på to måder på engelsk: man tilføjer enten more/ most eller endelserne -er/-est i henholdsvis 2. grad
(komparativ) og 3. grad (superlativ).
-er/-est endelserne tilføjes, hvis:
- tillægsordet (adjektivet) kun har én stavelse
- har to stavelser men ender på -y,-er,-ow og konsonant + -le
- eller har to stavelser og tryk på sidste stavelse.
More/most tilføjes, hvis:
- tillægsordet (adjektivet) har tre eller flere stavelser
- tillægsordet (adjektivet) har to stavelser, men ikke er underlagt reglerne for -er/-est-endelserne, ovenfor. Eksempler:
Tilføjelse af endelsen -er/-est
1. grad (grundform) 2. grad (komparativ) 3. grad (superlativ)
Dry drier driest
Dark darker darkest
High higher highest
Tilføjelse af more/most
Starched more starched most starched
Uncivilised more uncivilised most uncivilised
Derudover findes også tillægsord (adjektiver) på engelsk, som er uregelmæssige. Som for eksempel good, bad, og little, hvor ordet hverken tildeles endelserne -er/-est eller more/most, men omskrives:
Eksempler:
1. grad (grundform) 2. grad (komparativ) 3. grad (superlativ)
Good better best
Bad worse worst
Little (om størrelse) smaller smallest
Little (om mængde) less